#134

Rybnik / 194 m2 / budowa od 11.2019 do nadal /